Regulamin

 1. Postanowienia og贸lne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres us艂ug elektronicznych
 4. Warunki 艣wiadczenia i zawierania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
 5. Warunki rozwi膮zania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
 6. Tryb post臋powania reklamacyjnego
 7. W艂asno艣膰 intelektualna
 8. Postanowienia ko艅cowe
 1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
  1. Strona https://zamowmaterac.pl dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 https://zamowmaterac.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
  3. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 https://zamowmaterac.pl, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
  4. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Strony https://zamowmaterac.pl, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY 鈥 formularz dost臋pny na Stronie https://zamowmaterac.pl umo偶liwiaj膮cy Us艂ugobiorcy bezpo艣redni kontakt z Us艂ugodawc膮.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. US艁UGODAWCA 鈥撀Magdalena Matczak聽wykonuj膮cy/a dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮聽Martbud, adres siedziby: 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 54b, adres do dor臋cze艅: 05-077 Warszawa Trakt Brzeski 54b, NIP: 666 136 72 61, REGON: 311016115, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@zamowmaterac.pl, tel. 665 404 104.
  4. US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
  5. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna pozwalaj膮ca Us艂ugobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail bezp艂atnych informacji pochodz膮cych od Us艂ugodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH
  1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Strony korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych na rzecz Us艂ugobiorc贸w odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH
  1. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu wys艂ania wiadomo艣ci za po艣rednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 wys艂ania wiadomo艣ci albo zaprzestania jej wysy艂ania przez Us艂ugobiorc臋.
   2. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
   1. komputer z dost臋pem do Internetu,
   2. dost臋p do poczty elektronicznej,
   3. przegl膮darka internetowa,
   4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze Strony w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
  5. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWI膭ZYWANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu mo偶e ulec umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zamowmaterac.pl
   3. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym w przypadku, gdy Us艂ugobiorca narusza Regulamin, w szczeg贸lno艣ci, gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcze艣niejszym wezwaniu do zaprzestania narusze艅 z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przysz艂o艣膰.
  2. Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej w ka偶dym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋:
   1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Strony Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zamowmaterac.pl
   2. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
   4. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b.
 7. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://zamowmaterac.pl korzystaj膮 z ochrony prawno autorskiej i s膮 w艂asno艣ci膮 https://zamowmaterac.pl Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony https://zamowmaterac.pl, bez zgody Us艂ugodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej pisemnej zgody Us艂ugodawcy, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony https://zamowmaterac.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.
 8. POSTANOWIENIA KO艃COWE
  1. Umowy zawierane za po艣rednictwem Strony zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.